Disclaimer

A. Gebruiksvoorwaarden & wettelijke informatie:

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.skdelle.be Mogen wij U vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van skdelle.be Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacy beleid van skdelle.be (zie hieronder), dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

skdelle.be, behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacy beleid zullen aangepast worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden de dag na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacy beleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacy beleid van kracht en raadpleegbaar op de website.

B: Intellectuele eigendomsrechten:

De gebruiker erkent dat de website van skdelle.be teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en skdelle.be of derden toebehoren.

skdelle.be laat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van skdelle.be de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

C: Internet communicatieplatform:

De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker mogelijkheden biedt tot interactie skdelle.be biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde info van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de website werden uitgewisseld en meegedeeld. Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website. U zal hierbij de algemene beginselen van Nettiquette (i.e. de set van gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het Internet) respecteren skdelle.be behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering. De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat skdelle.be de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gebracht.

D: Ongeoorloofd gebruik van de website:

U verbindt zich er onder meer toe om: (I) de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (II) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (III) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (IV) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

E: Aansprakelijkheid:

skdelle.be neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. skdelle.be biedt de website aan “zoals ze is”, zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met skdelle.be (via info@ skdelle.be ) De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. skdelle.be behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website. Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat skdelle.be hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. skdelle.be is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door skdelle.be zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade ten gevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. skdelle.be is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website.

Voor de technische realisatie van de website wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. skdelle.be kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem, database of server. U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data. Enkel wie verkiest informatie van ons te ontvangen, zal in onze database opgenomen worden. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@skdelle.be.

Scroll Up